Missie en Visie

U staat op het punt om de visie van de Rehobothschool te gaan lezen. Voordat u hier aan begint willen we graag even wat verduidelijken. De visie is eigenlijk onze droom die wij als school hebben over goed onderwijs. Zo zouden we het graag willen realiseren. Die droom kun je niet van de ene op de andere dag verwezenlijken. Dat gaat stapje voor stapje. De visie helpt ons om steeds weer af te vragen “is dit wat volgens ons bij goed onderwijs hoort”? We ontwikkelen onze school op het hele brede terrein dat onderwijs omvat en telkens weer pakken we de visie er bij en toetsen we of de volgende stap in ontwikkeling in de lijn van onze visie is. Zo proberen we onze droom jaar in jaar uit steeds een beetje meer waar te laten worden. Droomt u met ons mee?

Op de Rehobothschool leren we kinderen het beste uit zichzelf te halen...

Hoe gaan we dat doen?

Identiteit

Allereerst willen we kijken naar wat de bijbel ons leert. Hierin vinden we de verhalen waaruit we leren hoe Jezus in het leven stond. Hij is ons grote voorbeeld en wij proberen daarnaar te leven. Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons allemaal inspireert ons en dat willen we de kinderen op school meegeven.

Het kind als kompas

Door goed te kijken en te luisteren naar kinderen willen we als Rehobothschool zo veel mogelijk aansluiten bij wat ieder kind nodig heeft om een gelukkige wereldburger te kunnen worden. Het gaat om het KIND. Dat staat bij ons voorop. In kindgesprekken ontdekken we samen met de kinderen wat zij nodig hebben om een stap verder te kunnen komen. Wij geloven dat als kinderen mede-eigenaar zijn van het leerproces zij gemotiveerd aan de slag gaan.

Rond het kind zijn er vier zaken te noemen die voor hem of haar van wezenlijk belang zijn:

 • ouders
 • leerkrachten
 • school
 • onderwijs

Met deze belangrijke omgevingsfactoren willen we verder uitwerken waar wij op de Rehobothschool voor gaan.

Ouders

De ouders zijn ervaringsdeskundigen als het om hun eigen kinderen gaat. Zij kennen hun kind door en door. Wij willen daar graag gebruik van maken door ouders in gesprekken te ontmoeten en van hun ervaringen te leren. Ouders hebben een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van hun kind door hun opvoeding- en onderwijsondersteunend gedrag thuis. Ouders worden op de hoogte gehouden en betrokken bij de (onderwijs)zorg voor hun kind. Ook kunnen ze meehelpen (activiteiten), meedenken (MR) en mee beleven (vieringen).

Leerkrachten

We werken op school met professionele leerkrachten die zich voortdurend ontwikkelen en verder bekwamen, die nieuwe inzichten en ontwikkelingen kritisch volgen, die van elkaar durven te leren, die investeren in een goede relatie en die het belangrijk vinden dat kinderen met plezier naar school gaan. Leerkrachten begeleiden kinderen en zien wat zij nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

School

De Rehobothschool is een laagdrempelige, brede school waar men zich welkom weet. We bieden onderwijs en kinderopvang. De school biedt veiligheid door respectvol om te gaan met elkaar en met de omgeving. Er is oog voor alle kinderen. We willen zowel fysieke als sociale veiligheid bieden zodat we een optimale omgeving creëren waar kinderen zich in kunnen ontplooien. Wij zien het als opdracht om kinderen te helpen zich te ontwikkelen naar een gelukkige en zelfstandige wereldburger die vaardigheden geleerd heeft die nodig zijn in onze samenleving. We willen een school zijn waar we beleven en vieren.

Onderwijs

Op de Rehobothschool werken we met de principes van Dalton. Dit ondersteunt onze visie op onderwijs en ontwikkeling. Het helpt kinderen te leren samenwerken, reflecteren, plannen, zelfstandig werken, problemen oplossen en communiceren. Daarnaast willen we het kind volgen in zijn gang door de leerstof. Niet de methoden zijn leidend, maar het kind. Aan welke volgende stap is dit kind toe en op welk niveau? Wat heeft hij of zij daar bij nodig? We sluiten zo goed mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van ieder kind.

Leren het beste uit jezelf te halen geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders, leerkrachten , directie; de hele Rehobothschool. Leren doe je je leven lang!

Fysieke veiligheid

Bij fysieke veiligheid wordt gelet op zaken als bedrijfshulpverlening, de risico inventarisatie en evaluatie(RI & E), de GGD controle op veiligheid en hygiëne, contacten met schoonmaak en het ontruimingsplan. Er wordt jaarlijks twee keer een ontruimingsoefening gehouden. Uit bovengenoemde punten komen aandachtspunten, waarop actie ondernomen gaat worden. Het RI & E resulteert in een plan van aanpak voor vier jaar waarin ook de MR adviesbevoegdheid heeft.

Sociale veiligheid

Om te bereiken dat een kind zich thuis en dus ook veilig voelt op onze school werken we aan de volgende zaken: Het kennismakingsbezoek voordat het kind 4 jaar wordt, de open entree, het werken gedurende het schooljaar in alle groepen aan het sociale groepsgebeuren, het ontwikkelen van de sociale vaardigheden en van empathie (verplaatsen in een ander), het duidelijk stellen van wat wel en wat niet mag rond de school (waarin verweven dat we elkaar accepteren en respecteren), het maken van groepsafspraken, het pestprotocol en een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Door het gebruik van de methode “Leefstijl” hebben we op dit gebied ook een duidelijke lijn in de school. Jaarlijks worden in alle groepen 6 thema’s aan de orde gesteld:

 • De groep? Dat zijn wij!
 • Praten en Luisteren
 • Ken je dat gevoel?
 • Ik vertrouw op mij
 • Iedereen anders, allemaal gelijk
 • Lekker gezond

Bij al deze thema’s spelen sociale veiligheid en de sociale competenties een grote rol.

Beleven

Naast het belangrijke beleven van de levensbeschouwelijke identiteit middels vieringen en verhalen is er veel meer te beleven. Ook dit andere beleven bepaalt mede de identiteit van de school. Hoe zijn we als school? Het aandacht hebben voor elkaar en het samen beleven van gebeurtenissen is erg belangrijk. Zo wordt bijv. elke beker en medaille die gewonnen wordt bij schoolsportwedstrijden door middel van een eenvoudige huldiging gevierd. We hebben aandacht voor wat de kinderen meebrengen naar school . Nog meer voorbeelden van samen beleven op school zijn:

 • Het beleven van de natuur door middel van leskisten en thema’s
 • Het binnenhalen van personen die over een bepaald onderwerp veel kennis en vaardigheid bezitten en dit met de kinderen kunnen delen.
 • Het vieren van verjaardagen van kinderen en leerkrachten
 • Het meedoen aan diverse sportactiviteiten, zoals voetbal, korfbal, avondvierdaagse
 • Het maken van uitstapjes, zoals excursies en schoolreisjes
 • Het organiseren van feestactiviteiten bijvoorbeeld een fancy fair, schoolfeest, lampionoptocht
 • De creatieve middag voor de groepen 5 tot en met 8 op de vrijdagmiddag.
 • Spelen en werken in diverse themahoeken

Vaardigheden

Hierbij denken we aan vaardigheden als samenwerken, reflecteren, plannen, zelfstandig werken, problemen op lossen, communiceren, maar ook sociale vaardigheden krijgen volop de aandacht. Bij dit laatste willen we gewenst gedrag benoemen en complimenteren. We willen bijvoorbeeld kinderen leren hoe je je gedraagt als we bij een bedrijf te gast zijn en hoe als er iemand bij ons op bezoek komt. We willen kinderen vaardigheden leren die horen bij het omgaan met elkaar in een groep.